preloader

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser: 

 

Ved at bestille, acceptere og betale for rengøring hos Vaskekluden, gennem hjemmesiden eller anden godkendt metode, medgiver du, at du har forstået og accepterer de følgende forretningsbetingelser, som gælder for rengøringsydelser du bestiller. 

 

1.1 – Definitioner 

”Kunden” er den person, der har bestilt og/eller betalt for rengøring hos Vaskekluden via hjemmesiden eller gennem andre godkendte metoder. 

”Leverandøren” er Vaskekluden, som tilbyder rengøring i København og omegn. 

2.1 – Ydelser 

Leverandøren tilbyder rengøringsydelser (”Ydelsen”), som foretages af selvstændige virksomheder, som handler i leverandørens navn. Alle ydelser mellem leverandøren og kunden bestilles gennem hjemmesiden eller en anden godkendt metode, herunder (men ikke begrænset til) telefon og mail. 

Alle tjenester og ydelser vil være angivet på ordrebekræftelsen, som sammen med disse vilkår, udgør aftalen mellem leverandøren og kunden. 

Enhver ændring af tidspunkt/frist, pris eller ydelse skal dokumenteres skriftligt i en fornyet ordrebekræftelse, som vil blive fremsendt til kunden og erstatte den forhenværende aftale. 

Kunden giver med bestillingen lov til, at leverandøren får adgang til bygninger og områder efter nærmere anvisninger, hvor ydelsen skal udføres, samt mulighed for, at der med et varsel kan udføres kvalitetskontrol på disse områder, såfremt kunden indvilger til dette. 

For privat rengøring gælder det at dit hjem er vedligeholdt og ryddet pænt op, inden vores rengøringsassistenter møder ind. 

Vi udfører ikke social- eller sundhedsfarlig rengøring. 

Leverandøren vil yde support til kunden via e-mail og/eller telefon for at løse evt. problemer, der kan opstå, hvis disse betingelser ikke bliver overholdt eller der opstår andre spørgsmål. Al support vil derfor gå gennem leverandøren og ikke gennem den selvstændige virksomhed, i håbet om at yde den bedst mulige kundeservice. 

3.1 – Priser og betaling 

Vaskekluden fakturaer er forfaldne til betaling ved modtagelsen med sidste rettidige betalingsdag den 1. i måneden efter faktureringsmåneden. Ved forsinket betaling fremsendes rykkerskrivelse med opkrævning af rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker. Hvis en udestående faktura ikke er betalt efter fremsendelse af tre (3) rykkerbreve, oversendes sagen uden yderligere varsel til retslig inkassation. Samtidig hermed vil der blive beregnet morarenter fra forfaldsdagen til betaling sker med en rentesats svarende til den til enhver tid gældende referencesats, jf. lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven), med et tillæg på syv (7) procent pro anno. 

Kunden kan opgradere ydelsen og vil modtage en ny ordrebekræftelse, som vil erstatte den forhenværende aftale. 

Kunden skal senest aflyse sin rengøring 1 arbejdsdag før ydelsen finder sted. Hvis dette ikke er muligt, rettes kontakt til Vaskekluden hurtigst muligt. Kunden er ikke berettiget til, at få pengene tilbage, hvis ikke der bliver aflyst på korrekt manér og kan blive pålagt gebyr. 

Vaskekluden forbeholder sig retten til, at til enhver tid at ændre hjemmesiden og ydelserne samt priserne på disse. Vaskekluden forbeholder sig retten til at aflyse ydelsen, hvis denne finder sted uden for områderne leverandøren, arbejder i/eller af anden grund. 

Vaskekluden forbeholder sig retten til at aflyse ydelsen, hvis bygningen eller området, hvor ydelsen skal finde sted, er en hygiejnisk og/eller helbredsmæssigt fare (f.eks. biologisk materiale) for rengøringsassistenterne eller hvis de opgivne oplysninger under bestilling eller ved telefonisk kontakt, ikke stemmer overens med virkeligheden ift. den bestilte ydelse. 

Erhvervskunder vil blive pålagt moms, oven på den endelige pris på bestillingsformularen. 

4.1 – Varighed og opsigelse 

Denne aftale træder i kraft, når kunden bestiller ydelsen, som Vaskekluden tilbyder og vil først ophøre, når ydelsen er foretaget, medmindre aftalen er gensidigt annulleret. 

Vaskekluden kan til enhver tid aflyse en aftale uden begrundelse, og vi kan heller ej stilles til ansvar for eventuelle tab hos kunden, ved en aflysning fra vores side. 

4.2 – Kundens medvirken 

Vaskekluden stiller krav om, at du sørger for oprydning før et rengøringsbesøg, så rengøringen kan udføres grundigt og effektivt. 

Vaskekluden stiller krav om, at du sørger for at overflader er ryddet, så rengøringen kan udføres. 

Vaskekluden forbeholder sig ret til tage billeder af hjemmets indretning til brug for dokumentation mod et evt. krav i forbindelse med udførelse af den aftalte rengøringsopgave. 

Vaskekluden behandler billeddokumentationen med fortrolighed. 

Vaskekluden sletter billeddokumentationen så snart Vaskekluden vurderer, at det ikke længere er nødvendigt at opbevare fotografierne. 

Har du ønsker om brug af særlige produkter eller rekvisitter, skal du informere Vaskekludens kontaktperson derom, og, medmindre andet aftales, selv stille sådanne produkter og rekvisitter frem til medarbejdernes brug. 

Du er som kunde forpligtiget til at give Vaskekluden besked, hvis der sker ændringer i dine telefonnumre eller e-mailadresser, da den løbende kommunikation og fakturering sker via e-mail. 

4.3 – Ændringshåndtering 

Ændring af tidspunkt for rengøringsbesøg 

Du kan afbestille et rengøringsbesøg ved at sende en e-mail til Vaskekludens kontaktperson min. 3 dage før den dato rengøringsbesøget skulle finde sted. Ved afbestilling mindre end 3 dage før den aftalte dato, kan Vaskekluden opkræve et afbestillingsgebyr på kr. 200, der medtages på næste faktura. 

Du kan sætte rengøringen i bero i en periode, eksempelvis i en ferieperiode. I så fald skal du meddele dette til Vaskekludens kontaktperson senest 1 måned før den dato, hvorfra rengøringen ønskes sat i bero. 

Vaskekluden kan flytte et aftalt rengøringsbesøg inden for samme uge, men du får selvfølgelig besked om flytningen hurtigst muligt og senest på dagen for det aftalte rengøringsbesøg. Aflysninger fra vores side er yderst sjældne, men kan selvfølgelig opstå, især ved samtidig sygdom hos flere medarbejdere eller i ferieperioder. 

Falder et kommende rengøringsbesøg på en helligdag, flyttes rengøringsbesøget automatisk til en anden dag i samme uge. Det vil KUN finde sted, hvis din normale rengøring falder på en helligdag). 

Ændring af rengøringsydelsen 

Du kan fremsætte ønsker om ændringer til rengøringsydelsen ved henvendelse til Vaskekluden kontaktperson. Baseret på dine ændringsønsker udarbejder Vaskekluden et nyt tilbud på den ændrede rengøringsydelse med angivelse af eventuelle ændringer til pris, rengøringsfrekvens og rengøringsdage. 

4.4 – Adgang til Arbejdsstedet 

Du skal sikre uhindret adgang til din bolig (”Arbejdsstedet”) for Vaskekludens kontaktperson og de af Vaskekluden medarbejdere og underleverandører, der er allokeret til at levere rengøringsydelsen. Adgang til Arbejdsstedet skal gives i et omfang og på tidspunkter, som gør det muligt for Vaskekluden på normale vilkår at udføre rengøringsydelsen som aftalt. 

Du skal mod kvittering udlevere det nødvendige antal nøgler/adgangskort til Vaskekludens kontaktperson, som forsyner disse med anonymt mærke. Vaskekluden erstatter bortkomne nøgler/adgangskort og eventuel omstilling af låse, men udgift til eventuel omstilling af låsesystem erstattes ikke. Er der installeret alarmer, der skal kobles fra, skal Vaskekludens kontaktperson have oplyst kode og kodeord i god tid inden første rengøringsbesøg. Ændringer af kode eller kodeord skal også oplyses til Vaskekluden. 

Regler på Arbejdsstedet 

Du skal løbende informere Vaskekludens kontaktperson skriftligt om eventuelle risikofaktorer, herunder risici som er specielle for det konkrete Arbejdssted. 

Vaskekluden vil informere sine medarbejdere og underleverandører om alle relevante regler og forskrifter vedrørende Arbejdsstedet samt drage omsorg for, at disse iagttages af medarbejderne og underleverandørerne. Vaskekludens medarbejdere og underleverandører skal i øvrigt efterleve dine rimelige anvisninger og instruktioner angående adgang, ophold, sikkerhed og adfærd på Arbejdsstedet. 

Du skal give Vaskekludens medarbejdere og underleverandører uhindret tilgang til installationer på Arbejdsstedet for levering af strøm, vand, afløb, renovation og andre tilsvarende og for rengøringsydelsen nødvendige ressourcer, bortset fra rengøringsmidler og -udstyr. 

 

5.1 – Force majeure 

Begge parter accepterer, at specielle og ekstreme omstændigheder vil kunne lede til, at ydelsen ikke kan udføres. De vil dog blive udført så snart det lader sig gøre. 

6.1 – Ansvar og Reklamation 

Vaskekluden giver kun de garantier, som står beskrevet i punkt 7.1. 

Vaskekluden kan ikke drages til ansvar for ydelser udført af partnere af Vaskekluden, medmindre dette foregår gennem Vaskekluden. 

Vi kræver dokumentation i form af fotos for ødelagte genstande/artikler inden for 24 timer efter service. Efter 24 timer anser vi opgaven som afsluttet. 

Vaskekluden er kun ansvarlig for direkte skade og kan ikke holdes til ansvar for mere end 40% af det originale beløb, som blev betalt af kunden. Vaskekluden er altså ikke ansvarlig for indirekte skader og tyveri, medmindre det er bevist af Politiet, at Vaskekludens partnere er skyld i dette. 

7.1 – Garantier 

Vaskekludens rengøring udføres af professionelle og lever op til standarden i rengøringsbranchen. 

Hvis kunden ikke er tilfreds med rengøringen og den ikke lever op til den standard, som står beskrevet i den bestilte ydelse, vil kunden kunne få endnu en rengøring til halv pris for at dække evt. mangler, såfremt de fremsætter et skriftligt ønske om dette til Vaskekluden inden for 24 timer efter service MED fotodokumentation på evt. mangler. Efter 24 timer anser vi opgaven som afsluttet. Hvis kunden ydermere ikke er tilfreds med dette, er kunden ikke berettiget til, at få refunderet det fulde beløb af den bestilte ydelse tilbage. Såfremt bestemte kunder vælger at misbruge denne garanti, vil Vaskekluden have retten til at opsige aftalen med kunden og kræve beløbet fuldt. 

Vores 100% tilfredshedsgaranti bortfalder hvis der kun er et par mangler, og at størstedelen af opgaven ikke kræver en ny omgang rengøring. Dette kompenseres med 10% rabat på den totale pris. 

Ved alle flytterengøringer gælder det, at vi gør rent i en tom lejlighed, der er i almindelig rengjort stand løbende op til flytningen. 

7.2 – Rens  – Garanti dækker ikke hvis: 

Hvis tæppet er mørt eller har pletvise møre områder ved indleveringen, som Kunden først bemærker efter behandlingen. 

Hvis tæppet har mølangreb, og dette bliver tydeligere som følge af behandlingen. 

Hvis tæppet har slitage, fx slidte eller møre frynser eller slidte omviklinger på langsider, og dette bliver tydeligere som følge af behandlingen. 

Hvis der er farveudløb i tæppet ved indleveringen, og dette bliver tydeligere som følge af behandlingen. 

Hvis snydeknuder bliver synlige på grund af at tæppet er vasket rent. 

Hvis tæppet kryber under vask. Når tæpper kryber, er det normalt 1-5 %. Nogle enkeltstående tæpper kan dog krybe mere af uvisse årsager. 

Hvis læderelementer, fx læderknapper eller læderremme, bliver stive eller i værste tilfælde knækker som følge af møbelrens. 

Hvis Kundens bådkaleche er mør i syningerne, og dette bliver tydeligt som følge af behandlingen. 

Hvis Kundens bådkaleche trækker sig sammen / kryber ved vask. 

Hvis vinduerne på Kundens telt eller bådkaleche er nedbrudt af solens UV-stråler (viser sig ved at ruderne bliver røgfarvede og stive) og dette først bemærkes efter vi har foretaget behandling. 

Hvis Kundens telt eller campingvogn er delvist nedbrudt eller nedbrudt af solens UV-stråler, og dette bliver tydeligt som følge af behandlingen – For eksempel hvis syningerne skrider eller går itu. 

 

8.1 – Intellektuelle rettigheder 

Alle logoer og andet branding er ejet af Vaskekluden. 

9.1 – Almindelige bestemmelser 

Aftalen er ikke annulleret, medmindre dette er gjort med skriftligt samtykke fra begge parter. 

Aftalen gælder kun inden for dansk lov. 

Denne aftale og bestillingsbekræftelsen udformer hele aftalen mellem kunden og Vaskekluden. 

10.1 – Elektronisk underskrift 

Kunden accepterer, at denne aftale underskrives elektronisk, i det øjeblik at kunden køber/bestiller hos Vaskekluden og medgiver hermed, at de har læst og accepteret vores Handelsbetingelser. 

 

© 2022 Vaskekluden.dk